GDPR

Pravidlá o ochrane osobných údajov upravujú práva a povinnosti nás Košické derby ako prevádzkovateľov a Vaše práva ako užívateľov webovej stránky www.kosickederby.sk 

CASSOVIA PARTNERS, so sídlom Kysak 336, 04481 Kysak, IČO 50 887 050 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ získa s Vaším súhlasom, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám. 

Údaje, ktoré zbierame sú:

  • meno 
  • e-mailovú adresu

Zbieranie údajov je vyjadrené aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím so spracovaním osobných údajov” v spodnej časti stránky – kontakt. 

Pri prihlásení k odberu noviniek nám automaticky udeľujete súhlas so zbieraním údajov. 

Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je nevyhnutne nutná a dovtedy, kým máme právny titul na spracovanie osobných údajov. 

Berte prosím v úvahu, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – spoločnosť výmaz vykoná, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami spoločnosti
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Akékoľvek otázky, pripomienky, návrhy k pravidlám o ochrane súkromia posielajte na e-mail info@kosickederby.sk.

Promo akcie:

1. Návštevník a dotknutá osoba týmto udeľujem CASSOVIA PARTNERS (ďalej len organizátor) ako organizátorovi súhlas so spracúvaním osobnej podobizne (fotografie) na účel: 

· zverejnenia fotografie na všetkých reklamných kanáloch kanáloch  (napr. sociálne siťe facebook, instagram, youtube) pod názvom @kederby, Košické derby, Košické hokejové derby, na webovej stránke organizátora (www.kosickederby.sk) s cieľom propagácie eventu Košické hokejové derby 

2  Fotografia ako osobný údaj bude organizátorom uchovaná po dobu nevyhnutnú, minimálne 10 rokov. Po uplynutí tohto obdobia bude fotografia zlikvidovaná. 

3. Poskytnutie / vytvorenie fotografie, ako aj udelenie súhlasu návštevníka s jej zverejnením je dobrovoľné. Návštevník môže súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu organizátorovi na emailovú adresu info@kosickederby.sk. Odvolanie súhlasu je účinné po uplynutí 3 pracovných dní od jeho doručenia. 

4.  Na základe písomnej žiadosti má návštevník právo: 

· žiadať o prístup k svojej fotografii a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania tohto osobného údaju